Chuyên đề ELM Chuyên đề 1: PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KỸ NĂNG BAN ĐẦU VỀ ĐỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BỘ CÔNG CỤ ELM

Phân biệt được khái niệm ngôn ngữ thứ nhất, ngôn ngữ thứ hai, ngôn ngữ Quốc gia và ngoại ngữ.

Chuyên đề ELM

Chuyên đề 2: PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KỸ NĂNG BAN ĐẦU VỀ ĐỌC VIẾT CHO TRẺ KHUYẾT TẬT LỨA TUỔI MẪU GIÁO THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BỘ CÔNG CỤ ELM

Hiểu được khái niệm về trẻ khuyết tật và một số dạng tật cơ bản của trẻ lứa tuổi mẫu giáo học hòa nhập; sự phát triển về ngôn ngôn ngữ của trẻ khuyết tật; những đặc điểm cơ bản về việc làm quen với đọc viết của trẻ khuyết tật lứa tuổi mẫu giáo;

© 2018 Save the Children